Statuten

Heden, vijfentwintig januari tweeduizend zeven, verscheen voor mij, Meester Fineke Caroline van Leusen, notaris, - gevestigd te Almere:
mevrouw Elizabeth Hendrina Linzel, geboren de Vries, wonende - Billie Holidaystraat 9, 1311 PN Almere, geboren te Leeuwarden op vijf augustus negentienhonderd tweeenveertiq, gehuwd (Nationaal Paspoort nummer:Nj9967623).
De verschenen persoon verklaart bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL 
ArtikeI1.
1. De stichting is genaamd: STICHTING VRIENDEN VAN DE -

PAVILJOENS.
2. Zij heeft haar zetel in Almere.

DOEL
ArtikeI2.
De stichting stelt zich ten doel:
- Het vergroten van de betrokkenheid van mensen en organisaties in en buiten Almere bij de kunstzinnige en rnuseale activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst van Museum De Paviljoens.
Het daartoe ondersteunen van en bijdragen aan aile activiteiten tot behoud van het jonge kunstwerk: het gebouw De Paviljoens.
De stichting hanteert daarbij onder meer de volgende middelen:
- het werven van donateurs (particulieren en bedrijven); -
- het jaarlijks, na overleg met de directeur van het Museum De Paviljoens, vaststellen van een activiteitenplan voor de stichting; -
- het uitgeven van een digitale nieuwsbrief.

BOEKJAAR
ArtikeI3.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. VERMOGEN ArtikeI4.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- donaties;
- sponsoring;
- subsidies;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking - stellen van haar kennis.

BESTUUR

ArtikeI5.
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een - oneven aantal van ten minste drie leden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en - een penningmeester. -
3. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur- rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer.
4. Het bestuur legt verantwoording af in een jaarverslag.
BESTUURSWISSELING
ArtikeI6.
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden van het - bestuurslid, door diens faillissement, onder curatelestelling, bij - diens aanvrage tot surseance van betaling, bij het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van het bestuurslid, alsmede door ontslag door de rechtbank. - Bovendien eindigt het lidmaatschap van een bestuurslid, indien - aile overige bestuursleden zulks besluiten.
2. Een bestuurslid heeft de mogelijkheid op eigen verzoek ontslag te nemen.
3. Bestuursleden nemen steeds voor drie jaar zitting in het bestuur. -
Zij zijn tweemaal herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van - aftreding vast.

BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN
ArtikeI7.
1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door - de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien - door de benoeming van een nieuw bestuurslid.
2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden - omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd aile - bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de - overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op - vordering van het Openbaar Ministerie.
BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR
Artikel 8.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het - verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of - hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander - verbindt.
Nadere werkwijze en taakverdeling van het bestuur regelt het bestuur in een huishoudelijk reglement

VERTEGENWOORDIGING
ArtikeI9.
1. leder bestuurslid is aileen en zelfstandig bevoegd de stichting te - vertegenwoordigen. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn be last met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
2. Indien slechts een bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit -
bestuurslid de stichting. BESTUURSVERGADERING Artikel10.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem - als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten. -
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem -:- en de voorzitter worden ondertekend.
Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren - door de penningmeester.
3. leder lid van het bestuur heeft recht op een ondertekende kopie - van de notulen. -
leder bestuurslid heeft het recht een onderwerp op de agenda te - doen plaatsen, ook staande de vergadering.

Artikel11.
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat aile bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten - genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is - geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming - plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -
5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken der - stemmen als verworpen beschouwd.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING Artikel12.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te - ontbinden. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden - genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte - geldige stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot - stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens gebied de stichting statutair gevestigd is.

VEREFFENING -
Artikel 13.
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor - zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten - voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van aile schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden - bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel - mogelijk nabij komt.

HUISHOUDELlJK REGLEMENT
Artikel 14.
1. De stichting zal een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk - reglement is geregeld, beslist het bestuur.
Waarvan akte,
in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd van deze akte - vermeld.
Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte - aan de mij bekende verschenen persoon, heeft deze verklaard van - de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. Na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. -